Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?
Szkolenie nauczycieli

Masz pytania?

Zadzwoń, lub napisz.

Telefon: 61 66 55 800

Infolinia: 801 88 44 22

Skuteczne szkolenia dla oświaty

Szukasz informacji?

Przyznawanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych

Instytut Raabe
na Google+

Liczne kontrowersje niejednokrotnie wzbudzały wymogi stawiane szkołom niepublicznym przez jednostki samorządu terytorialnego przy rozliczaniu dotacji na działalność oświatową. Interpretacja przepisów ustawy o systemie oświaty oraz wnioski wynikające z rozstrzygnięć sądów administracyjnych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych pozwalają jednak na ich wyjaśnienie.

Zasady przyznawania dotacji szkołom niepublicznym
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty niepubliczne szkoły prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja ta ma charakter podmiotowy i podlega rozliczeniu przez organ, który jej udziela. Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują dotacje od gmin, a szkoły ponadgimnazjalne są dotowane przez powiaty.

Dotacja przysługuje w wysokości równowartości wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych. Pojęcie wydatków bieżących należy rozumieć tak, jak definiuje je ustawa o finansach publicznych. Będą to zatem:
• wynagrodzenia i uposażenia zatrudnionych osób oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
• zakupy towarów i usług;
• koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i realizacją jej zadań statutowych.

Oznacza to, że dotacja nie przysługuje na zakup lub wytworzenie majątku trwałego podlegającego okresowej amortyzacji. Przysługuje ona w wysokości odpowiadającej wydatkom bieżącym na jednego ucznia danego typu szkoły przekazanej samorządowi z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie organowi właściwemu do udzielania dotacji przez podmiot prowadzący szkołę informacji o planowanej liczbie uczniów – nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacje powinny być przekazywane w każdym miesiącu kalendarzowym, do ostatniego dnia miesiąca. Dniem przekazania dotacji jest dzień uznania rachunku bankowego podmiotu, któremu przysługuje dotacja.

Warunkiem otrzymania dotacji przez szkołę niepubliczną jest przekazanie w terminie właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o planowanej liczbie uczniów, czy też dokumentów potwierdzających status jednostki, takich jak numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, numer zezwolenia na prowadzenie publicznej placówki, typ i rodzaj szkoły, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer określający wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Uprawnienia i obowiązki JST związane z udzieleniem dotacji
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalenia w formie uchwały trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych. Określa on także zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Przez tryb udzielania dotacji należy rozumieć m.in. wymagania formalne, jakich powinny dopełnić podmioty ubiegające się o dotację, np.:
• formę wniosku;
• wskazanie organu, do którego wniosek jest skierowany;
• tryb załatwienia wniosku;
• terminy przekazywania dotacji.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz uchwałami podejmowanymi w trybie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego przez kolegia regionalnych izb obrachunkowych za niedopuszczalne należy uznać nakładanie w uchwale dodatkowych obowiązków na szkoły niepubliczne, od których spełnienia zależy otrzymanie dotacji (np. wyrok WSA w Krakowie z 19 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1106/08, publ. LEX nr 509690).

Uchwała rady gminy lub rady powiatu nie może nakładać na prowadzących szkoły nowych obowiązków związanych z ubieganiem się o dotację, w szczególności obowiązku składania dodatkowych dokumentów poza tymi, które zawierają informację o planowanej liczbie uczniów, czy też potwierdzają status prawny placówki.

Rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych
Uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego nie może także kreować nowych obowiązków związanych z rozliczaniem dotacji. Dotacje udzielane szkołom mają charakter dotacji podmiotowych. Dofinansowaniu podlega bieżąca działalność placówki, to znaczy że przy rozliczaniu tych dotacji nie można stosować zasad obowiązujących przy rozliczaniu dotacji celowych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem pojęcie rozliczania dotacji, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, oznacza czynności z dziedziny księgowości i rachunkowości o charakterze materialno-technicznym. Przez tryb rozliczania należy zaś rozumieć np. terminy zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Rozliczenie dotacji następuje bowiem przede wszystkim przez weryfikację liczby uczniów.

Nieuzasadnione jest kwestionowanie kosztów bieżących pokrytych ze środków dotacji, np. kosztów wynagrodzeń, zakupu wyposażenia itd., gdyż zaliczają się one właśnie do wydatków bieżących (np. uchwała RIO w Rzeszowie z 26 stycznia 2010 r., sygn. akt III/470/10 lub wyrok WSA w Krakowie z 18 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 683/09, publ. LEX nr 569827). Gmina nie może kwestionować np. wysokości kosztów wynagrodzeń, argumentując to tym, że są one za wysokie, albo wskazując, że w placówkach publicznych koszty wynagrodzeń nauczycieli są o 30% niższe. Wynika to z faktu, że wysokość dotacji jest ustalana na podstawie liczby uczniów, a nie kosztów ponoszonych w okresach poprzednich przez daną placówkę na kształcenie.

Rozliczenie dotacji jest czynnością materialno-techniczną i dotyczy weryfikacji liczby uczniów pobierających naukę w danej placówce, dokumentów potwierdzających status szkoły oraz sprawdzenia, czy dotacja przeznaczona była na jej bieżącą działalność.

Dotacje dla szkół niepublicznych mają charakter podmiotowy. Przy udzielaniu dotacji niedopuszczalne jest żądanie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych dokumentów poza informacją o planowanej liczbie uczniów. Rozliczenie dotacji nie może polegać na weryfikacji (kwestionowaniu wysokości) wydatków ze środków dotacji przez szkołę niepubliczną, o ile tylko zostały poniesione na działalność bieżącą.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

  Instytut Raabe zaprasza na szkolenie Od koncepcji do budżetu, czyli projektowanie pracy szkoły niepublicznej. .

Autor: mec. Karol Kościński

radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS w Lublinie, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Prawa Europejskiego i Brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge, ukończył aplikację sądową. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący szkolenia otwarte. Jest (…)

Polecamy

Komentarze

Szkolenie zamknięte - szkolenia dla nauczycieli

Newsletter

Subskrybuj kanały RSS

Kalendarz szkoleń

Sprawdź nasze czasopisma
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

www.instytutraabe.pl - Skuteczne szkolenia dla oświaty

Skuteczne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli.
W ofercie również szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej oraz administratorów palcówek oświatyowych.

Copyright © Instytut Raabe 2011