Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?
Szkolenie nauczycieli

Masz pytania?

Zadzwoń, lub napisz.

Telefon: 61 66 55 800

Infolinia: 801 88 44 22

Skuteczne szkolenia dla oświaty

Szukasz informacji?

Obowiązki pracowników oświaty w przypadku przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty

Instytut Raabe
na Google+

  Poza zadaniami związanymi z działalnością edukacyjno-pedagogiczną na pracownikach oświaty ciążą także inne obowiązki – w szczególności związane z koniecznością zawiadomienia odpowiednich służb o sytuacji przemocy w rodzinie.

Przede wszystkim należy podkreślić fakt, że od wielu lat podstawowe obowiązki w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie to zawiadomienie prokuratury bądź policji, a także sądu rodzinnego w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Zgodnie z art. 304 k.p.k. każdy obywatel ma społeczny obowiązek zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, a instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek prawny. Brak wypełnienia tego obowiązku w przypadku zobowiązania prawnego może skutkować odpowiedzialnością karną za jego niedopełnienie.Zgodnie zaś z art. 572 k.p.c. każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na sądach, prokuratorach, policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

Poza Kodeksem karnym podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.), zgodnie z którąprzewiduje się, że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie[1]:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne[2]. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) lub Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej[3]. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym[4]:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie[5]. Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawierają porozumienia z przedstawicielami:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • podmiotów innych niż określone powyżej, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Interwencja w przypadku stwierdzenia (podejrzenia) sytuacji przemocy w rodzinie następuje poprzez procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Przedstawiciele tych podmiotów realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego (art. 9d ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Aktem wykonawczym w tym zakresie jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (DzU z 2011 r. nr 209, poz. 1245). Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta − A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (a więc obowiązek ten ciąży na przedstawicielach Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, pracownikach socjalnych, służbie zdrowia oraz oświacie) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli to rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni są osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta − A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta − B”. Jeżeli osobą tą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta − B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta − A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Po przekazaniu „Niebieskiej Karty” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje podjęta decyzja co do form pomocy i pracy specjalistów bezpośrednio z rodziną.

 Artykuł pochodzi z czasopisma "Emocje"

Instytut Raabe zaprosza na szkolenie "Niebieska Karta - uprawnienia i obowiązki pracowników oświaty w związku z przemocą w rodzinie" prowadzone przez autorkę artykułu.

 

 


[1]Art. 3 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[2]Art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[3]Art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[4]Art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[5]Art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Autor: Agnieszka Olszewska

prawnik, trener szkoleniowy, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mediator rodzinny, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Ministerstwa Sprawiedliwości, (…)

Polecamy

Komentarze

Szkolenie zamknięte - szkolenia dla nauczycieli

Newsletter

Subskrybuj kanały RSS

Kalendarz szkoleń

Sprawdź nasze czasopisma
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

www.instytutraabe.pl - Skuteczne szkolenia dla oświaty

Skuteczne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli.
W ofercie również szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej oraz administratorów palcówek oświatyowych.

Copyright © Instytut Raabe 2011